فروش انواع محصولات ساختمانی و صنعتی

خرید هبلکس

صنایع خاک چینی ایران - مرند

بلوک سبک هبلکس ( تبلکس )

هبلکس

ضخامت های: 7/5 10 12/5 15 17/5 20 30

1,020,000

  • هبلکس

آریا استیل الوند - انديمشک

بلوک هبلکس سبک باروش

هبلکس

ضخامت های: 10 15

1,137,000

  • هبلکس

آریا استیل الوند - انديمشک

بلوک هبلکس سبک باروش 20cm

هبلکس

ضخامت: 20

1,137,000

  • هبلکس

سازه سبک آراد اردکان - اردکان

بلوک هبلکس ایربتن

هبلکس

ضخامت های: 20 10

1,190,000

  • هبلکس

سازه سبک آراد اردکان - اردکان

بلوک هبلکس سبک ایربتن

هبلکس

ضخامت: 8

1,250,000

  • هبلکس

سازه سبک آراد اردکان - اردکان

بلوک هبلکس سبک اتوکلاو ایربتن

هبلکس

ضخامت: 12

1,190,000

  • هبلکس

سازه سبک آراد اردکان - اردکان

بلوک هبلکس سبک اتوکلاو ایربتن

هبلکس

ضخامت: 15

1,180,000

  • هبلکس

سازه سبک آراد اردکان - اردکان

بلوک هبلکس سبک اتوکلاو ایربتن

هبلکس

ضخامت: 17

1,180,000

  • هبلکس

صنایع خاک چینی ایران - مرند

بلوک هبلکس فله ای ( تبلکس )

هبلکس

ضخامت های: 7/5 10 12/5 15 17/5 20 25 30

800,000

  • هبلکس

هبلکس